Daily News là một mẫu blogger Responsive với các tính năng thả hàm. Nó là một mẫu nhiều trang web thực sự cho phép bất cứ ai tạo ra hầu hết mọi thứ từ nó. Mẫu này có thể được sử dụng cho video, tin tức, cá nhân hoặc đơn giản là viết blog tự nhiên với phong cách.


Daily News Blogger Template


Xem thêm mẫu theme : 
Mẫu theme Blogger MiniMag Responsive